UNIVERSITY

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS
1/3
2/3
3/3
SOONGSIL
숭실,
세상에 을 더하다
Soongsil University Office Of International Affairs
News
2024 봄학기 재등록 공지 및 비자 연장 안내 / 2024 Spring Re-enrollment Notice and Visa Extension Information / 2024春学期 再登録及びビザ延長のお知らせ / 2024春季学期再申请通知及签证延长通知
2024 봄학기 재등록 공지 및 비자연장 안내   1. 2024 봄학기 한국어과정 재등록 1) 신청대상: 2024 봄학기 재등록을 희망하는 학생 ※ 2024 봄학기 학비를 이미 납부한 학생은 별도로 신청하지 않아도 됩니다. 2) 신청기간: 2024. 01. 15. (월) ~ 2024. 01. 19. (금) 3) 신청방법     가. 학비납부 구분 1개학기 추가등록 일반학생 1,540,000원 숭실50%장학금 (교환학생, 대학원 재학생)   770,000원     나. 재등록 신청링크: https://forms.gle/r26vkjuyu59qqZKd7     다. 등록금 납부기간: 2024. 01. 22. (월) ~ 2024. 01. 23. (화) / 이메일로 계좌번호 공지예정 4) 학기일정: 2024. 03. 11. (월) ~ 2024. 05. 17.(금) 5) 주의사항   가. 출석율 70% 미만인 경우 사전 공지 없이 재등록이 거절될 수 있습니다   나. 출석율이 저조하거나 그 외 결격사유가 있는 경우 재등록이 취소될 수 있습니다   다. 이전학기 등록 시, 봄학기도 함께 신청하여 학비를 납부한 경우 재등록을 별도로 신청하지 않아도 됩니다.   2. 비자 단체 연장 신청(Visa Extension) 1) 신청기간 및 장소 차수 날짜 장소 1차 1/30 (화) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실  (전산관 4층) 2차 2/6 (화) 10:00~16:00 2) 필요 서류 가. 여권 복사본 나. 비자 복사본 다. 외국인등록증 원본 라. 거주지확인증명서 - 본인 이름으로 부동산 계약: 부동산 계약서 - 기숙사 거주: 레지던스홀 지하 1층 기숙사 사무실에서 “기숙사 거주증명서” 발급 - 지인(친구, 친척) 집에 거주하는 경우: 부동산종합증명서 또는 등기사항전부증명서+지인 신분증 앞뒷면 복사본 + 거주숙소 제공확인서 마. 수수료: 80,000원 ※ 수수료는 비자대행업체와 출입국사무소에 납부하는 수수료이며, 대학은 관련하여 수수료를 받지 않습니다. 3) 개인 신청 방법 가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가     ----- Notice of re-registration and visa extension for Spring 2024   1. 2024 Spring Semester Korean Language Course Re-registration 1) Eligibility: Students who wish to re-enroll for the Spring semester of 2024 ※ Students who have already paid the 2024 Spring semester tuition do not need to apply separately. 2) Application period: 2024. 01. 15. (Mon) ~ 2024. 01. 19. (Fri) 3) How to apply     A.  Tuition payment Category 1 semester additional registration General student 1,540,000원  KRW  Soongsil 50% Scholarship (Exchange students, graduate students) 777,000원 KRW      B. Re-registration Survey:  https://forms.gle/r26vkjuyu59qqZKd7     C. Tuition payment period: 2024. 01. 22. (Mon) ~ 2024. 01. 23. (Tue) / Account number to be announced by email 4) Semester Schedule: 2024. 03. 11. (Mon) ~ 2024. 05. 17. (Fri) 5) Precautions   A. If the attendance rate is less than 70%, re-registration may be refused without prior notice.   B. Re-registration may be canceled if attendance is low or there are other reasons for disqualification.   C. If you registered for the previous semester and paid tuition for the winter semester together, you do not need to apply for re-registration separately.    2. Visa Extension 1) Application period and place Round  Date  Place 1  1/30 (Tue) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실  (전산관 4층) 2  2/6 (Tue) 10:00~16:00 1.  Required documents 1) A copy of passport 2) A copy of visa page 3) Alien Registration Card 4) Certificate of residence confirmation - Real estate contract under your name: real estate contract - Dormitory residence: "Dormitory residence certificate" issued in the dormitory office (Residence hall B1F) (기숙사 거주증명서) - If you live in an acquaintance's (friends, relatives) house: Real estate certificate +, Acquaintance’s ID card (front and back copy) + residence confirmation with a friend’s name signed (거주숙소) - Commission of 80,000 won ※ Commission is for visa agency and immigration office, and university do not get any benefit from the commission. 3) How to apply individually A. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- 2024 春季学期再申请通知及签证延长通知   1. 2024 春季学期韩语课程再登录 1) 申请对象: 2024春季学期志愿再申请学生 ※ 已缴纳2024年春季学期学费的学生无需再申请。 2) 申请时间:2024. 01. 15.(周一)~ 2024. 01. 19. (周五) 3) 申请方法     가. 学费缴纳 区分 追加登录1个学期 一般学生 1,540,000韩币 崇实50%奖学金 (交换生, 大学院在校生)   770,000韩币     나. 再登录调查:  https://forms.gle/r26vkjuyu59qqZKd7     다. 学费缴纳期间: 2024. 01. 22. (周一) ~ 2024. 01. 23. (周二) / 学费支付账户将发至您的个人邮箱里。 4) 学期日程:2024. 03. 11. (周一)  ~  2024. 05. 17. (周五) 5) 注意事项   가. 出勤率不足70%的情况可能会拒绝接受申请   나. 出席率低或其他不合格事由时,可能会取消再申请资格    다. 已缴纳2025年 春季学期学费的学生无需再申请。   2. 签证团体延签申请(Visa Extension) 1) 申请时间及场所 区分 时间 场所 第一批 1/30 (周二) 10:00~16:00 崇实大学 전산관 4层 전산관 420호 외국인 휴게실 第二批 2/6 (周二) 10:00~16:00   2) 所需材料 가. 护照复印件 나. 签证复印件 다. 外国人登录证原件 라. 住所确认书 - 本人名义签约租住: 租房合同 - 校内宿舍: 在레지던스홀地下1层宿舍办公室发放‘宿舍居住证明书’(기숙사 거주증명서) - 居住友人(朋友、亲戚)家的情况:房产证明+友人身份证正反复印件+居住宿舍提供确认书 마. 手续费: 80,000韩币 ※ 手续费是向签证代理企业和出入境事务所缴纳的手续费,大学不收取相关手续费   3) 个人申请方法 가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- Thông báo về việc tái đăng ký kì học mùa xuân 2024 và hướng dẫn gia hạn visa 1.   Tái đăng ký khóa học tiếng Hàn kì học mùa xuân 2024 1) Đối tượng đăng ký: Học sinh có nguyện vọng tiếp tục theo học kì mùa xuân năm 2024 ※ Những học sinh đã đóng trước tiền học phí kì mùa xuân rồi, không cần đăng ký cũng được. 2) Thời gian đăng ký: Thời gian đăng ký: Từ ngày 15 tháng 1 (Thứ 2) đến 19 tháng 1 (Thứ 6) năm 2024 3) Phương thức đăng ký: 가.  Nộp học phí: Phân loại Đăng kí thêm 1 kì Học sinh 1,540,000원 Học sinh nhận 50% học bổng (Sinh viên trao đổi, sinh viên cao học)   770,000원 나. Điều tra việc tái đăng ký nhập học:  https://forms.gle/r26vkjuyu59qqZKd7 다. Thời gian đóng học phí: Từ ngày 22 tháng 1  (Thứ 2) đến 23 tháng 1 (Thứ 3) năm 2024/        Sẽ gửi số tài khoản vào email cho học sinh. 4) Thời gian kì học mùa xuân: Từ ngày 11 tháng 03(Thứ 2) đến ngày 17 tháng 05 năm 2024 (Thứ 6) 5) Các điều cần lưu ý 가. Tỉ lệ chuyên cần dưới 70% có khả năng bị từ chối mà không thông báo trước. 나. Tỉ lệ chuyên cần thấp hoặc các lý do vắng mặt khác, việc tái đăng ký có thể bị hủy bỏ. 다.  Nếu đã đăng ký cho kì trước và thanh toán học phí cho kì mùa xuân cùng một lúc,  bạn không phải cần đăng ký lại.   2.   Gia hạn visa tập thể 1)   Thời gian đăng ký và địa điểm  Đợt Ngày Địa điểm Đợt 1 Thứ 3 ngày 30  tháng 1 10:00~16:00   전산관 420호 외국인휴게실  (전산관 Tầng 4) Đợt 2 Thứ 3 ngày 6  tháng 2 10:00~16:00 2) Hồ sơ cần thiết 가. Bản sao hộ chiếu 나. Bản sao visa 다. Thẻ chứng minh người nước ngoài 라. Giấy xác nhận cư trú, tạm trú - Trường hợp bản thân đứng tên hợp đồng: Hợp đồng bất động sản - Trường hợp sống ở kí túc xá: có thể xin cấp “기숙사 거주증명서” tại văn phòng kí túc xá tầng hầm 1 toà nhà Residence Hall - Trường hợp bạn/ người thân đứng tên hợp đồng thuê nhà: 1 bản photo hợp đồng,  1 bản giấy xác nhận cư trú đăng ký tại phường (có thể download mẫu trên google),  1 bản photo 2 mặt chứng minh thư  của người đứng tên   마. Lệ phí: 80,000 Won ※ Lệ phí là phí trả cho cơ quan thị thực và văn phòng nhập cảnh.  Trường đại học  không thu bất kỳ khoản phí liên quan nào   3) Đăng kí cá nhân 가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- 2024  春学期 再登録及びビザ延長のお知らせ 1. 2024 春学期 韓国語課程 再登録 1) 申請対象: 2024 春学期 再登録を希望する学生 ※ 2024 春学期の学費を既に納付している学生は別途、申請する必要はありません。 2) 申請期間: 2024. 01. 15. (月) ~ 2024. 01. 19. (金) 3) 申請方法     가. 学費納付  区分 1学期追加登録 一般学生 1,540,000₩ 崇実50%奨学金  (交換留学,大学院在学生)   770,000₩     나. 再登録調査:  https://forms.gle/r26vkjuyu59qqZKd7     다. 登録金 納入期間: 2024. 01. 22. (月) ~ 12024. 01. 23. (火) / メールにて口座番号を告知予定 4) 学期日程: 2024. 03. 11. (月) ~ 2024. 05. 17.(金) 5) 注意事項     A. 出席率70%未満の場合、事前のお知らせなしに再登録が拒否されることがあります。     B. 出席率が低く、欠格事由がある場合、再登録が取り消されることがあります。     C. 前学期に登録するとき、冬学期も一緒に申請して学費を納付した場合、再登録を別途申請しなくても大丈夫です。    2. ビザ延長 団体申請 1) 申請期間及び申請場所   日付 場所 1次 1/30 (火) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실 (전산관 4층) 2次 2/6 (火) 10:00~16:00 2) 必要書類 가. パスポートのコピー 나. ビザのコピー 다. 外国人登録証(原本) 라. 居住地確認証明書 - 本人名義で契約している家: 不動産契約書 - 寄宿舎: レジデンスホール地下1階事務室で“寄宿舎居住証明書(기숙사 거주증명서)” 発行 - 知人(友人, 親族) の家: 不動産証明書+知人の身分証明書(裏表)コピー+居住宿所提供確認書( 거주숙소 제공확인서 ) 마. 手数料:80,000₩ ※ 手数料はビザ代行業者と出入国管理局に納付されるものです。大学は手数料を受け取っておりません。 ※学費納入証明書、在学証明書、申請書は学校側が準備。別途事前に用意は不要。   3) 個人申請申請方法 가. 在留期間延長: http://www.hikorea.go.kr > 会員登録またはログイン > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가 ※ビザ延長手続き中は出国不可。出国した場合、再度延長手続きをする必要あり。場合によってはビザ失効になる可能性あり。
2024.01.18
[공지] 2024 봄학기 한국어과정 모집공고 / [Attention] 204 Spring semester registration / [必读] 2024年 春季学期的申请 / [お知らせ] 2024 春学期 韓国語課程 募集のお知らせ
■ 한국어 1. 학기 일정 학기 신청 기간 학기 기간 기숙사 거주기간 레벨테스트 (온라인) 봄 2024.01.01~2024.01.20. 2024.03.11.~2024.05.17. 2024.03.04.~2024.05.24. 2024.02.28. 여름 2024.04.01.~2024.04.20. 2024.06.10.~2024.08.16. 2024.06.03.~2024.08.23. 2024.05.29. 가을 2024.07.01.~2024.07.20. 2024.09.09.~2024.11.15. 2024.09.02.~2024.11.22. 2024.08.28. 겨울 2024.10.01.~2025.10.20. 2024.12.02.~2025.02.07. 2024.11.25.~2025.02.14. 2024.11.20.  레벨테스트는 온라인으로 진행되기 때문에 입국 전에도 참여할 수 있습니다. ※ COVID19의 영향으로 한국 입국 관련 지침이 지속 변경 될 수 있습니다. 한국 입국 전 해당 내용을 충분히 숙지하여 입국에 차질이 없도록 유의하시기 바랍니다. ※ 코로나로 인한 항공편 변경이 잦으며, 학기 일정 변경 가능성이 있으니 변경 가능한 비행기표를 구매하시기 바랍니다.     2. 입학절차 절차 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 행위자 학생 학교 학생 학교 학생 학생 내용 신청서류제출 신청서류 심사 및 고지서 발급 수업료 납부 영수증 제출 입학허가서 등서류발급 비자발급 및  입국 레벨테스트 및 입학 참고 아래서류참조 1주일 소요 고지서 수령 후  1주일이내 1주일 소요 - 레벨테스트  온라인진행   3. 신청서류 ① 신청서 (홈페이지 작성 / 첨부된 신청서 작성 중 택1) ② 여권 사본 1부 ③ 학생증용 증명사진 (3.5*4.5cm) ④ 졸업증명서, 졸업증명인증서 (아포스티유 혹은 영사인증본 / 발급일로부터 30일 이내) ⑤ 본인 혹은 부모님 명의의 은행잔고증명서 ($10,000USD 이상 / 발급일로부터 30일 이내) ⑥ (⑤ 서류가 부모님 명의의 경우에만 제출) 가족관계증명서 (영문본)   ※ 유의사항 ① 정확한 서류심사를 위하여 추가로 서류를 요청 할 수 있습니다. ② 서류 평가 성적에 대해서는 일체 공개되지 않으며 불합격자에 대해서는 별도로 결과를 안내하지 않습니다. ③ 서류 위조, 허위 기재 등 부정한 방법으로 합격(입학)한 경우, 합격(입학)을 취소할 수 있습니다. ④ 제출된 서류는 반환하지 않습니다. ⑤ D-4-1비자를 발급받아야 하는 학생은 출입국관리소 지침에 따라 반드시 2학기 이상 신청해야 합니다. ⑥ 본원에 신청하여 입학허가를 받은 자여도 본국 한국 공관에서 별도 비자발급 심사를 거치게 되며, 해당 심사에서 불합격하여 비자발급이 거부되었을 경우 본원 입학은 당연 취소됩니다.     ■ English 1. Academic Schedule Semester Application Period Semester Period Dorm staying Period Level test (Online) Spring 2024.01.01~2024.01.20. 2024.03.11.~2024.05.17. 2024.03.04.~2024.05.24. 2024.02.28. Summer 2024.04.01.~2024.04.20. 2024.06.10.~2024.08.16. 2024.06.03.~2024.08.23. 2024.05.29. Fall 2024.07.01.~2024.07.20. 2024.09.09.~2024.11.15. 2024.09.02.~2024.11.22. 2024.08.28. Winter 2024.10.01.~2025.10.20. 2024.12.02.~2025.02.07. 2024.11.25.~2025.02.14. 2024.11.20. ※ Level test would be conducted online, therefore you could participate before entering Korea. ※ Due to COVID 19, all visitors to Korea must check newest updates regarding Korean entry and quarantine requirements to your nearest Korean Embassy or Consulate. ※ Please kindly purchase a flight ticket which is flexible. The semester schedule can be changed in accordance with the domestic Corona situation.   2. Admission process  Process Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Who Student University Student University Student Student  What Submit documents Document assessment/ evaluation Tuition fee payment & Submit a receipt Issue Admission certificate Visa application Level test Ref. Refer to the below lists 1Week 1Week 1Week - Level test will be conducted online   3. Required documents ① 1 copy of the Application Form ② 1 copy of the passport ③ 1 photograph (3.5*4.5cm) ④ 1 original copy of the diploma from the latest graduated school– Must be translated to English and verified by the Apostille or Consulate General ⑤ 1 original copy of the bank balance statement (over 10,000USD) under the applicant’s name or parent’s name. ⑥ (Only students whose bank balance statement is on their parents’ name) 1 original copy of the kinship notarization – Must be translated to English and verified by the Consulate General   ※ Notice ① Additional documents may be requested for accurate document screening. ② The result of document screening will not be disclosed and those who are rejected will not be notified separately. ③ Admission application can be canceled if an applicant has passed the admission by fraudulent means such as forgery of documents, false description, etc. ④ Documents submitted will not be returned. ⑤ Students who need to be issued D-4-1 visa should apply minimum two semesters according to the guidelines of the Korean Immigration Office. ⑥ Even if a student had passed admission, the student will undergo a separate visa issuance review at the Korean diplomatic office and if the visa is rejected due to failure in the relevant examination, admission will be canceled.     ■ 汉语 1. 2023主要内容   学期 申请时间 学期时间 宿舍居住时间 水平考试 (Online) 春 2024.01.01~2024.01.20. 2024.03.11.~2024.05.17. 2024.03.04.~2024.05.24. 2024.02.28. 夏 2024.04.01.~2024.04.20. 2024.06.10.~2024.08.16. 2024.06.03.~2024.08.23. 2024.05.29. 秋 2024.07.01.~2024.07.20. 2024.09.09.~2024.11.15. 2024.09.02.~2024.11.22. 2024.08.28. 冬 2024.10.01.~2025.10.20. 2024.12.02.~2025.02.07. 2024.11.25.~2025.02.14. 2024.11.20. ※ 等级测试(水平考试)是在网上进行的,所以入境前也可以参与。 ※ 受COVID-19的影响,韩国入境相关方针可能会持续变更。 入境韩国前请充分熟悉相关内容,注意不要影响入境。 ※ 因新冠疫情经常发生航班变更,并有可能改变学期日程,请购买可变更日期的机票。   2. 申请资格 ①高中毕业以上学历或具有同等学力的人员 ②年龄限制:毕业后2年以内的学生(2021年毕业生)可以申请   3. 入学顺序 步驟 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 负责人 学生 学校 学生 学校 学生 学生 內容 提交申请材料 审核材料,发放缴费通知单 缴纳学费 提交缴费收据 发放标准入学许可书 申请签证 分班考试 入学 备注 参考表1 提交材料7个工作日內 收到缴费通知一周内向学校提交缴费收据 另行通知 分班考试前 参考【入学指南】中的日程安排   4. 申请方法:下面的必需材料准备好后请发送到 邮箱language@ssu.ac.kr 材料 备注 *报名表 请确认附件,务必贴照片(3.5*4.5) *护照扫描件 护照本人信息页 *存款证明 美元1万以上人民币冻结六个月;学生或父母名义下都可以;发行30日以内。 *最终学历证明 (学信网或学位网的英文学历认证报告) 中等学历 普通高中 中国高等教育学生信息网(学信网) 中专/职高 1.学校毕业证的省教育厅认证+英文领事认证 2.省教育厅出具的毕业证明的英文领事认证 中等技工院校 需提交全国职工院校毕业证书查询系统上的查询报告 高等学历 大专学历 中国高等教育学生信息网(学信网) 本科及以上学历 中国学位与研究生教育信息网(学位网) 在校/预毕业生 提交中等学历证明(按高中毕业生处理) 海外学历 海牙认证或者毕业院校所在国家韩国领事馆的领事认证 毕业生 英文原件(学校无法开具英文件的可提交中文原件) *户口本扫描件 户口本首页+全家人的户口页 *身份证扫描件 学生及父母的身份证扫描件(正反面在一张纸上) *白底电子版证件照 仅限JPG,JPEG格式(文件名为大写英文名,例如[WANG XIAOMING])(3.5*4.5) 亲子关系证明(非必须) 父母任何一方跟学生本人不在同一户口的情况,需要提供跟学生本人的亲子关系证明公证书。(学生与父母在同一户口的,可免交) ※ 注意事项 ① 为了更加准确的审核文件,可能会要求提交追加文件。 ② 对文件的审核成绩概不公开,对于不合格者不会另行通知结果。 ③ 通过伪造文件、虚假记载等不正当方法录取(入学)时,可以取消录取(入学)。 ④ 不返还提交的文件。 ⑤ 需要办理D-4-1签证的学生,根据出入境管理所的方针,必须申请2个学期以上的课程。 ⑥ 申请我校语学院并且获得入学许可者,仍然需要在本国的韩国大使馆进行签证审查,如果在相关审查中不合格而被拒绝发放签证,我校语学院的入学也会被取消。       ■ 日本語 1. 学期日程 学期 申請期間 学期期間 寮の居住期間 レベルテスト (Online) 春 2024.01.01~2024.01.20. 2024.03.11.~2024.05.17. 2024.03.04.~2024.05.24. 2024.02.28. 夏 2024.04.01.~2024.04.20. 2024.06.10.~2024.08.16. 2024.06.03.~2024.08.23. 2024.05.29. 秋 2024.07.01.~2024.07.20. 2024.09.09.~2024.11.15. 2024.09.02.~2024.11.22. 2024.08.28. 冬 2024.10.01.~2025.10.20. 2024.12.02.~2025.02.07. 2024.11.25.~2025.02.14. 2024.11.20. ※ レベルテストはオンラインで実施されるため、入国前でも受験可能です。 ※ COVID19の影響で韓国入国関連の指針が継続的に変更されることがあります。韓国入国前に該当内容を十分に確認し、入国に支障がないかご注意ください。 ※ 新型コロナウイルスの影響により航空便が変更される可能性がございます。変更可能な航空券をお買い求めください   2. 入学方法 手続き 1段階 2段階 3段階 4段階 5段階 6段階   学生 学校 学生 学校 学生 学生   内容 申請書類提出 申請書類審査後 インボイス発行 授業料納付 領収書提出 入学許可書等の書類発行 ビザ発行及び入国 内容 申請書類提出 参考 下記の書類を参考 1週間所要 インボイス受領後1週間以内 1週間所要 - レベルテストはオンラインで実施   3. 必要書類 ① 入学申請書 ② パスポートのコピー ③ 学生証用の写真 (3.5*4.5cm) ④ 卒業証明書、卒業証明証認証書(アポスティーユまたは領事館認証書/発行日から30日以内) ⑤ 本人または両親名義の銀行残高証明書($10,000USD以上/発行日から30日以内) ⑥ (⑤ 書類が両親名義の場合のみ提出)家族関係証明書(英文) ※ 注意事項 ① 正確な書類審査のため、追加で書類を要請する場合もあります。 ② 書類の評価、成績については一切公開されず、不合格者については別途結果のご案内はいたしません。 ③ 書類偽造、虚偽記載など不正な方法により合格(入学)した場合、合格(入学)を取り消すことがあります。 ④ 提出された書類は返却しません。 ⑤ D-4-1ビザを申請する学生は、出入国管理所の指針に従って必ず2学期以上申請しなければなりません。 ⑥ 本院に申請し入学許可を受けた者であっても、本国の韓国公館で別途のビザの発給審査を経ることになり、当該審査において不合格になりビザ発給を拒否された場合、当校入学は当然取り消しになります。   ■ CONTACT INFORMATION(연락처) Email: language@ssu.ac.kr Instagram: @ssukorea
2024.01.03
학기일정
자세한 학사일정을 확인하실 수 있습니다.

학기일정

March
2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
학기일정
FAQ
자주 문의주시는 내용에 대하여 확인하실 수 있습니다.

FAQ