UNIVERSITY

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
1/3
2/3
3/3
SOONGSIL
숭실,
세상에 을 더하다
Soongsil University Office Of International Affairs
News
2024 여름학기 재등록 공지 및 비자 연장 안내 / 2024 Summer Registration and visa extension / 2024夏学期 再登録及びビザ延長のお知らせ / 2024夏季学期再申请通知及签证延长通知
  2024 여름학기 재등록 공지 및 비자연장 안내   1. 2024 여름학기 한국어과정 재등록 1) 신청대상: 2024 여름학기 재등록을 희망하는 학생 ※ 2024 여름학기 학비를 이미 납부한 학생은 별도로 신청하지 않아도 됩니다. 2) 신청기간: 2024.04.15.(월) ~ 2024.04.19.(금) 3) 신청방법     가. 학비납부 구분 1개학기 추가등록 일반학생 1,540,000원 숭실50%장학금 (교환학생, 대학원 재학생) 770,000원     나. 재등록 조사: https://forms.gle/HApikue33woN4WuU7     다. 등록금 납부기간: 2024.04.22.(월) ~ 2024.04.23.(화) / 이메일로 계좌번호 공지예정 4) 학기일정: 2024.06.10.(월) ~ 2024.08.16.(금) 5) 주의사항   가. 출석율 70% 미만인 경우 사전 공지 없이 재등록이 거절될 수 있습니다   나. 출석율이 저조하거나 그 외 결격사유가 있는 경우 재등록이 취소될 수 있습니다   다. 이전학기 등록 시, 여름학기도 함께 신청하여 학비를 납부한 경우 재등록을 별도로 신청하지 않아도 됩니다.   2. 비자 단체 연장 신청(Visa Extension) 1) 신청기간 및 장소 차수 날짜 장소 1차 4/30(화) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실  (전산관 4층) 2차 5/7(화) 10:00~16:00 2) 필요 서류  가. 여권 복사본  나. 비자 복사본  다. 외국인등록증 원본  라. 거주지확인증명서   - 본인 이름으로 부동산 계약: 부동산 계약서   - 기숙사 거주: 레지던스홀 지하 1층 기숙사 사무실에서 “기숙사 거주증명서” 발급   - 지인(친구, 친척) 집에 거주하는 경우: 부동산종합증명서 또는 등기사항전부증명서+지인 신분증 앞뒷면 복사본 + 거주숙소 제공확인서  마. 수수료: 80,000원   ※ 수수료는 비자대행업체와 출입국사무소에 납부하는 수수료이며, 대학은 관련하여 수수료를 받지 않습니다. 3) 개인 신청 방법  가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가     ----- Notice of re-registration and visa extension for Summer 2024   1. 2024 Summer Semester Korean Language Course Re-registration  1) Eligibility: Students who wish to re-enroll for the summer semester of 2024  ※ Students who have already paid the 2024 summer semester tuition do not need to apply separately.  2) Application period: 2024.04.15.(Mon) ~ 2024.04.19.(Fri)  3) How to apply    A.  Tuition payment Category 1 semester additional registration General student 1,540,000원  KRW  Soongsil 50% Scholarship (Exchange students, graduate students) 770,000원 KRW     B. Re-registration Survey:  https://forms.gle/HApikue33woN4WuU7    C. Tuition payment period: 2024.04.22.(Mon)~04.23.(Tue) / Account number to be announced by email  4) Semester Schedule: 2024.06.10.(Mon) ~ 2024.08.16.(Fri)  5) Precautions    A. If the attendance rate is less than 70%, re-registration may be refused without prior notice.    B. Re-registration may be canceled if attendance is low or there are other reasons for disqualification.    C. If you registered for the previous semester and paid tuition for the Summer semester together, you do not need to apply for re-registration separately.    2. Visa Extension  1) Application period and place Round  Date  Place 1  4/30(Tue) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실  (전산관 4층) 2  5/7(Tue) 10:00~16:00  2)  Required documents   (1) A copy of passport   (2) A copy of visa page   (3) Alien Registration Card   (4) Certificate of residence confirmation   - Real estate contract under your name: real estate contract   - Dormitory residence: "Dormitory residence certificate" issued in the dormitory office (Residence hall B1F) (기숙사 거주증명서)   - If you live in an acquaintance's (friends, relatives) house: Real estate certificate +, Acquaintance’s ID card (front and back copy)      + residence confirmation with a friend’s name signed (거주숙소)  - Commission of 80,000 won   ※ Commission is for visa agency and immigration office, and university do not get any benefit from the commission.  3) How to apply individually    A. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- 2024 夏季学期再申请通知及签证延长通知   1. 2024 夏季学期韩语课程再登录  1) 申请对象: 2024夏季学期志愿再申请学生  ※ 已缴纳2024年夏季学期学费的学生无需再申请。  2) 申请时间:2024.04.15.(周一) 9:30 ~ 2024.04.19.(周二)  3) 申请方法     가. 学费缴纳 区分 追加登录1个学期 一般学生 1,540,000韩币 崇实50%奖学金 (交换生, 大学院在校生) 770,000韩币     나. 再登录调查:  https://forms.gle/HApikue33woN4WuU7     다. 学费缴纳期间: 2024.04.22.(周一)~04.23.(周二) / 学费支付账户将发至您的个人邮箱里。 4) 学期日程:2024.06.10.(周一) ~ 2024.08.16.(周五) 5) 注意事项   가. 出勤率不足70%的情况可能会拒绝接受申请   나. 出席率低或其他不合格事由时,可能会取消再申请资格    다. 已缴纳2023年夏季学期学费的学生无需再申请。   2. 签证团体延签申请(Visa Extension)  1) 申请时间及场所 区分 时间 场所 第一批 4/30(周二) 10:00~16:00 崇实大学 전산관 4层 전산관 420호 외국인 휴게실 第二批 5/7(周二) 10:00~16:00    2) 所需材料   가. 护照复印件   나. 签证复印件   다. 外国人登录证原件   라. 住所确认书    - 本人名义签约租住: 租房合同    - 校内宿舍: 在레지던스홀地下1层宿舍办公室发放‘宿舍居住证明书’(기숙사 거주증명서)    - 居住友人(朋友、亲戚)家的情况:房产证明+友人身份证正反复印件+居住宿舍提供确认书   마. 手续费: 80,000韩币    ※ 手续费是向签证代理企业和出入境事务所缴纳的手续费,大学不收取相关手续费   3) 个人申请方法   가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- Thông báo về việc tái đăng ký kì học mùa hè  2024 và hướng dẫn gia hạn visa   1.   Tái đăng ký khóa học tiếng Hàn kì học mùa hè 2024   1) Đối tượng đăng ký: Học sinh có nguyện vọng tiếp tục theo học kì mùa hè năm 2024   ※ Những học sinh đã đóng trước tiền học phí kì mùa hè rồi, không cần đăng ký cũng được.   2) Thời gian đăng ký: Từ ngày 15 tháng 4 (Thứ 2) đến 19 tháng 4 (Thứ 6) năm 2024   3) Phương thức đăng ký:     가.  Nộp học phí: Phân loại Đăng kí thêm 1 kì Học sinh 1,540,000원  KRW  Học sinh nhận 50% học bổng (Sinh viên trao đổi, sinh viên cao học) 770,000원 KRW    나. Điều tra việc tái đăng ký nhập học:  https://forms.gle/HApikue33woN4WuU7   다. Thời gian đóng học phí: Từ ngày 22 tháng 4 (Thứ 2) đến 23 tháng 4 (Thứ 3) năm 2024/        Số tài khoản dự kiến sẽ được thông báo vào email.  4) Thời gian kì học mùa xuân: Từ ngày 10 tháng 6 (Thứ 2) năm 2023 -> ngày 16 tháng 8 năm 2024 (Thứ 6)  5) Các điều cần lưu ý   가. Tỉ lệ chuyên cần dưới 70% có khả năng bị từ chối mà không thông báo trước.   나. Tỉ lệ chuyên cần thấp hoặc các lý do vắng mặt khác, việc tái đăng ký có thể bị hủy bỏ.   다.  Nếu đã đăng ký cho kì trước và thanh toán học phí cho kì mùa xuân cùng một lúc,         bạn không phải cần đăng ký lại.   2.   Gia hạn visa tập thể  1)   Thời gian đăng ký và địa điểm  Đợt Ngày Địa điểm Đợt 1 Thứ 3 ngày 30 tháng 4 10:00~16:00   전산관 420호 외국인휴게실  (전산관 Tầng 4) Đợt 2 Thứ 3  ngày 7 tháng 5 10:00~16:00  2) Hồ sơ cần thiết   가. Bản sao hộ chiếu   나. Bản sao visa   다. Thẻ chứng minh người nước ngoài   라. Giấy xác nhận cư trú, tạm trú    - Trường hợp bản thân đứng tên hợp đồng: Hợp đồng bất động sản    - Trường hợp sống ở kí túc xá: có thể xin cấp “기숙사 거주증명서” tại văn phòng kí túc xá tầng hầm 1 toà nhà Residence Hall    - Trường hợp bạn/ người thân đứng tên hợp đồng thuê nhà: 1 bản photo hợp đồng,        1 bản giấy xác nhận cư trú đăng ký tại phường (có thể download mẫu trên google),       1 bản photo 2 mặt chứng minh thư  của người đứng tên    마. Lệ phí: 80,000 Won    ※ Lệ phí là phí trả cho cơ quan thị thực và văn phòng nhập cảnh.  Trường đại học         không thu bất kỳ khoản phí liên quan nào   3) Đăng kí cá nhân   가. 체류기간 연장: http://www.hikorea.go.kr > 회원가입 및 로그인 > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가   ----- 2024 夏学期 再登録及びビザ延長のお知らせ 1. 2024 夏学期 韓国語課程 再登録  1) 申請対象: 2024夏学期 再登録を希望する学生   ※ 2024夏学期の学費を既に納付している学生は別途、申請する必要はありません。  2) 申請期間: 2024. 4. 15. (月) ~ 2024. 4. 19. (金)    3) 申請方法     가. 学費納付  区分 1学期追加登録 一般学生 1,540,000₩ 崇実50%奨学金  (交換留学,大学院在学生) 770,000₩     나. 再登録調査: https://forms.gle/HApikue33woN4WuU7     다. 登録金 納入期間: 2024. 4. 22. (月) ~ 2024. 4. 23. (火) / メールにて口座番号を告知予定  4) 学期日程: 2024. 6. 10. (月) ~ 2024. 8. 16. (金)  5) 注意事項     A. 出席率70%未満の場合、事前のお知らせなしに再登録が拒否されることがあります。     B. 出席率が低く、欠格事由がある場合、再登録が取り消されることがあります。     C. 前学期に登録するとき、夏学期も一緒に申請して学費を納付した場合、再登録を別途申請しなくても大丈夫です。    2. ビザ延長 団体申請  1) 申請期間及び申請場所   日付 場所 1次 4/30(火) 10:00~16:00 전산관 420호 외국인 휴게실 (전산관 4층) 2次 5/7(火) 10:00~16:00  2) 必要書類   가. パスポートのコピー   나. ビザのコピー   다. 外国人登録証(原本)   라. 居住地確認証明書     - 本人名義で契約している家: 不動産契約書     - 寄宿舎: レジデンスホール地下1階事務室で“寄宿舎居住証明書(기숙사 거주증명서)” 発行     - 知人(友人, 親族) の家: 不動産証明書+知人の身分証明書(裏表)コピー+居住宿所提供確認書( 거주숙소 제공확인서 )   마. 手数料:80,000₩    ※ 手数料はビザ代行業者と出入国管理局に納付されるものです。大学は手数料を受け取っておりません。    ※ 学費納入証明書、在学証明書、申請書は学校側が準備。別途事前に用意は不要。    3) 個人申請申請方法    가. 在留期間延長: http://www.hikorea.go.kr > 会員登録またはログイン > 민원신청 > 전자민원 > 등록외국인의 체류기간연장허가         ※ビザ延長手続き中は出国不可。出国した場合、再度延長手続きをする必要あり。場合によってはビザ失効になる可能性あり。
2024.04.12
2024 여름학기 입학신청시 유의사항
안녕하세요 숭실대 국제교육원입니다 먼저 저희 국제교육원에 관심 가져주심에 깊은 감사의 말씀을 드립니다   여름학기 접수일정은 아래와 같습니다 1. 원서접수기간: 2024.04.01. ~ 2024.04.20. 2. 합격자발표: 2024.04.30. 출입국관리소 외국인유학생 사증발급 및 체류관리지침에 따라 <수학능력>, <재정능력>등을 기준으로 심사가 진행되며 이에 따라 입학이 불허될 수 있습니다 법무부장관 고시국가(총 21개국)의 신입학 신청이 제한될 수 있으며 특정 국가의 입학자 폭증 시 입학이 조기 마감 될 수 있음을 양해 부탁드립니다 ※ 법무부장관 고시국가의 경우 4학기 신청만 가능합니다. (4학기 등록금: 6,220,000 KRW)   입학기간 동안 관련 문의응대는 전화상담 불가하며, 문의는 어학원 대표메일(language@ssu.ac.kr)로 해주시기 바랍니다 감사합니다     ※ Currently, students from countries that fall under the Korean Minister of Justice Examination must apply for 4 semesters at the first. The tuition for 4 semesters is 6,020,000 KRW and we will send an invoice to those who pass after reviewing the documents.    [장관 고시국가 및 중점관리국가] 중국 - China 필리핀 - Philippines 인도네시아 - Indonesia 방글라데시 - Bangladesh 베트남 - Vietnam 몽골 - Mongolia 태국 - Thailand 파키스탄 - Pakistan 스리랑카 - Sri Lanka 인도 - India 미얀마 - Myanmar 네팔 - Nepal 이란 - Iran 우즈베키스탄 - Uzbekistan 카자흐스탄 - Kazakhstan 키르기즈스탄 - Kyrgyzstan 우크라이나 - Ukraine 나이지리아 - Nigeria 가나 - Ghana 이집트 - Egypt 페루 - Peru 카메룬 - Cameroon 에티오피아 - Ethiopia 기니 - Guinea 말리 - Mali 우간다 - Uganda
2024.04.03
학기일정
자세한 학사일정을 확인하실 수 있습니다.

학기일정

May
2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
학기일정
  • 05.17 2024학년도 봄학기 종료
FAQ
자주 문의주시는 내용에 대하여 확인하실 수 있습니다.

FAQ